Nowości !!!

 

I edycja WInO

Pierwsza niepowtarzalna edycja WInO Wiślańska Impreza na Orientację odbędzie się 9 kwietna  2017 roku.  

 

Czy trasa Cross Bike 2013 jest:
.

 

 

   

 

 

 

A A A

X-Cross Bike 2017

Autor:PS
 • Aktualności

 • Formularze

 • Regulamin

   

  REGULAMINCROSS BIKE” - Dzięgielów 2017


  1) CEL IMPREZY:
  -
  popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej w Polsce;
  -
  promowanie Gminy Goleszów, a w szczególności sołectwa Dzięgielów;
  -
  propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, rekreacji i dobrej zabawy.

  2) ORGANIZATOR:
  Stowarzyszenie
  Miłośników Dzięgielowa,
  ul.
  Lipowa 2, 43-445 Dzięgielów,
  Województwo
  Śląskie, Powiat Cieszyński,
  tel./fax.
  +48 33 852 95 29,
  tel.
  Kom. 503 115 739,
  e-mail:
  smd@dziegielow.org.pl lub mpsikora@xl.wp.pl
  www.nasportowo.dziegielow.org.pl
  www.dziegielow.org.pl

  Rachunek
  bankowy:
  Bank
  Spółdzielczy w Cieszynie Nr 54 8113 0007 2001 0019 3829 0001

  3) DATA IMPREZY I MIEJSCE STARTU:
  Termin
  zawodów 02 wrzesień 2017r.

  Miejsce startutereny pomiędzy OSP a Centrum Misji i Ewangelizacji, ul. Zamkowa (byłe boisko).

  4) BIURO ZAWODÓW
  Biuro
  Zawodów otwarte będzie w dniu zawodów od godziny 8:00 do 12:00 i mieścić się będzie przy strażnicy OSP Dzięgielów

  5) WARUNKI UCZESTNICTWA
  Uczestnikiem
  CROSS BIKE może być osoba, która spełni następujące warunki:
  1)
  Wypełni kartę rejestracyjną opublikowaną na stronie internetowej firmy  competit.pl/zgloszenie/8005/ albo dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów w dniu zawodów poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej
  2)
  Dokona opłaty startowej w wysokości i na warunkach określonych w pkt 7 Regulaminu. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować i przedstawić do wglądu podczas rejestracji i odbierania numeru startowego w Biurze Zawodów.
  3)
  Impreza ma charakter otwarty. Prawo do startu w zawodach mają osoby:
  -
  które ukończyły 18 lat,
  -
  w przedziale wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
  -
  poniżej 16 roku życia tylko w obecności rodziców lub opiekunów prawnych.
  4)
  Każdy pełnoletni uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.
  5)
  Za niepełnoletnich uczestników odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
  6)
  Każdy uczestnik CROSS BIKE MTB startuje na własnym, sprawnym rowerze górskim i jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.
  7) W zawodach będzie obowiązywał limit 300 uczestników.

  6) POMIAR CZASU I MIEJSCA NA MECIE
  Podczas zawodów funkcjonował będzie elektroniczny pomiaru czasu. Pomiar czasu rozpocznie się w chwili startu zawodników. Początek pomiaru jest jednakowy dla wszystkich zawodników niezależnie od miejsca zajmowanego przez zawodnika na starcie.
  O
  pozycji w klasyfikacji będzie decydować odnotowana kolejność przybycia poszczególnych zawodników na metę, a dopiero potem czas zawodnika.

  7) OPŁATY WPISOWE
  Obowiązują
  następujące opłaty za udział w CROSS BIKE :
  a)
  30 płatne przelewem na rachunek bankowy organizatora dla zawodników startujących na trasie Mini i Mega, do dnia 30 sierpnia;
  b)
  50 płatne gotówką w biurze zawodów dla zawodników startujących na trasie Mini i Mega, w dniu zawodów 02 września 2017r; c) brak opłat dla dzieci startujących w konkurencjach dziecięcych;

  Opłata
  startowa może zostać dokonana:
  w wysokości 50 zł gotówką
  w dniu zawodów w Biurze Zawodów,
  w wysokości 30 zł przelewem
  na konto bankowe Organizatora – przelew potwierdza wyciąg bankowy, z zastrzeżeniem – gdy brak dowodu zapłaty na wyciągu bankowym, np. przelew dokonany zbyt późno, obowiązkowo należy przedstawić dowód zapłaty w postaci druku polecenia przelewu.

  Konto bankowe Organizatora:

  Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa,
  ul. Lipowa 2,

  43-445 Dzięgielów,

  Bank Spółdzielczy w Cieszynie

  Nr 54 8113 0007 2001 0019 3829 0001

   

  Na przelewie bankowym lub pocztowym należy koniecznie zaznaczyć w tytule opłaty nazwę imprezy oraz imię i nazwisko zawodnika(ów), np.:
  CROSS
  BIKE Paweł Sikora

  Organizator
  nie zwraca opłaty startowej;


  8)
  PROGRAM ZAWODÓW
  Dzień
  imprezy:
  -
  godz. 8.0012.00 ZAPISY w Biurze Zawodów ; - godz. 10.0012.00 Imprezy dla dzieci oraz dekoracje konkurencji dziecięcych;
  -
  godz. 12.45 Ustawianie zawodników na starcie;
  -
  godz. 13.00 START dystansów Mini i Mega;
  -
  godz. 16.00 ZAMKNIĘCIE TRASY WYŚCIGU,
  -
  ok. godz. 17.00 WRĘCZENIE NAGRÓD, dyplomów i pucharów,

  9) DYSTANS

  1. Mini (dla wszystkich) – ok. 20 km

  2. Mega (dla kobiet) ok. 40 km

  3. Mega (dla mężczyzn) – ok. 40 km
   Trasa
   (mapa) oraz przewyższenie trasy zostaną podany na stronie http://www.nasportowo.dziegielow.org.pl/ przed zawodami.

    

  10) SZCZEGÓŁY 1)Zawody zostaną przeprowadzone na trasie przebiegającej przez miejscowość Dzięgielów oraz Goleszów, po wytyczonych i oznakowanych trasach. Na trasie zawodów mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy. Trasa zawodów będzie publikowana na stronie internetowej http://www.nasportowo.dziegielow.org.pl/ przed planowanym terminem rozegrania imprezy. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy.
  2)Trasa
  będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez sędziów, osoby porządkowe i ratowników medycznych lub inne służby.
  3)Na
  trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
  4)Start
  odbędzie się ze startu wspólnego. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu zawodów. O ustawieniu na starcie zdecyduje sędzia główny zawodów.
  5)Zawodnicy
  podczas wyścigu zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz do zachowania podstawowych zasad kultury.

  11) ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW
  Wszyscy
  uczestnicy CROSS BIKE w ramach wpisowego otrzymują:
  -
  posiłek regeneracyjny po imprezie (po zwrocie numeru startowego),
  -
  zabezpieczenie medyczne,
  -
  ubezpieczenie NNW na czas trwania zawodów,
  -
  możliwość umycia roweru,
  -
  nagrody rzeczowe i puchary dla zwycięzców klasyfikacji generalnej i kategorii wiekowych,
  -
  doskonałą kolarską atmosferę, - podczas dekoracji przeprowadzony zostanie konkurs z wartościowymi nagrodami rzeczowymi dla uczestników będących na dekoracji, konkurs skierowany jest do wszystkich uczestników dystansu Mini i Mega;

  12) KATEGORIE I NAGRODY

  a) Klasyfikacja indywidualna DzieciDziewczynki i Dzieci - Chłopcy

  1 kategoria (20172014 rocznik)

  2 kategoria (20132012 rocznik)

  3 kategoria (20112010 rocznik)

  4 kategoria (20092008 rocznik)

  5 kategoria (20072006 rocznik)

  6 kategoria (20052003 rocznik)

  Nie dopuszcza się startu dzieci rocznika 2005 i młodszych na dystansach MINI i MEGA

  b) Klasyfikacja indywidualna - roczniki 2004 i 2003 – dystans MINI

  c) Klasyfikacja indywidualna Dorośli
  Podczas CROSS BIKE nagrody rzeczowe i trofea sportowe przyznawane będą za pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji ogólnej z podziałem na kobiety i mężczyźni oraz z podziałem na dystans MINI i MEGA.


  Przeprowadzona
  zostanie również klasyfikacja dla poszczególnych kategorii wiekowych wśród kobiet i mężczyzn:

  Mężczyźni / Kobiety

  M0 2004-2002 (13-15 lat) K0 2004-2002 (13-15 lat)

  M1 2001-1987 (16-30 lat) K1 2001-1987 (16-30 lat)

  M2 1986-1977 (31-40 lat) K2 1986- (+ 30 lat)

  M3 1976-1967 (41-50 lat)

  M4 1966- (+50 lat)

  Pierwsze trzy miejsca, w kategoriach wiekowych, zostaną nagrodzone dyplomami i medalami, w miarę możliwości przyznane zostaną również nagrody rzeczowe.

  13) RUCH DROGOWY:
  -
  Zawody odbywać się będą przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
  -
  Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
  -
  Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
  -
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

  14) KARY Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące
  kary:
  1.
  Upomnienie.
  2.
  Dyskwalifikacja.

  15) PROTESTY
  Protesty
  odnośnie przebiegu zawodów, klasyfikacji oraz wyników należy składać wyłącznie w formie pisemnej w dniu rozgrywania zawodów w Biurze Zawodów.
  Protesty
  dotyczące wyników i klasyfikacji zawodów będą przyjmowane przez okres 30 minut od momentu ogłoszenia wyników. Po tym czasie protesty nie będą rozpatrywane.
  Wraz
  ze składanym protestem należy wpłacić wadium w wysokości 50 zł. Wadium zostanie zwrócone w przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu. Protesty rozpatruje Sędzia Główny lub Organizator.

  16) OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
  Zawodnicy
  muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

  17) INFORMACJE KOŃCOWE
  -
  Każdy pełnoletni uczestnik zawodów bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
  -
  Za niepełnoletnich uczestników zawodów oraz za wszystkie szkody przez nich wyrządzone odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
  -
  Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności.
  -
  Poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia uczestnik akceptuje niniejszy regulamin a w szczególności warunki uczestnictwa w zawodach i zgłasza swoje uczestnictwo w w/w zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażona w formie pisemnej.
  -
  Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w zawodach w trakcie ich trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie zawodów lub w Biurze Zawodów.
  -
  W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie zwraca wpisowego.
  -
  Uczestnik wypełniając formularz rejestracyjny oświadcza, że dane w nim zawarte zgodne z prawdą, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki regulaminu CROSS BIKE oraz zapewnia, że stan zdrowia, w jakim się znajduje umożliwia udział w zawodach rowerowych.
  -
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
  -
  Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją CROSS BIKE nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy.
  -
  CROSS BIKE odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
  -
  Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa z siedzibą w Dzięgielowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).
  -
  Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów CROSS BIKE.
  -
  Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do wprowadzania uzasadnionych zmian w dowolnym momencie.
  -
  Integralną częścią regulaminu są: Załącznik nr 1 (zgoda rodziców na uczestnictwo w zawodach przez osoby niepełnoletnie), Załącznik nr 2 (indywidualna karta rejestracyjna).

  Dzięgielów, 15 czerwca 2017r.

  Dyrektor
  zawodów

 • Trasa

  x-bike.dziegielow.org.pl/trasa/

 • Zapisy

   

  Rejestracja na zawody MTB pod linkiem:

  competit.pl/zgloszenie/8005/

   

  Lista zawodników zgłoszonych:

  competit.pl/lista/8005/